Enerji ve Elektrik Piyasası ile İlgili Kavramlar

Alçak Gerilim (AG): 1000 Volt ya da 1000 Voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Yüksek Gerilim (YG): Etkin değeri 1000 Voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. (OG: TEİAŞ sisteminde iletişim kolaylığı açısından 1000 – 36000 Volt arası Orta Gerilim olarak isimlendirilir.)

Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemi dahil olmak üzere tüm kullanıcı sistemlerinden oluşan elektrik ağıdır.

Sistem İşletmecisi: Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğüdür.

Bara: Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıldığı düzenektir.

a) Ana Bara: Teçhizatın kendi kesicisi ve ayırıcıları ile bağlı olduğu baradır.
b) Transfer Bara: Teçhizatın transfer kesicisi veya ayırıcısı ile bağlı bulunduğu baradır.

Bank: Aynı gerilimdeki farklı veya aynı güçteki trafoların tek kesici üzerinden paralel çalıştırılması için yapılan düzenektir.

Fider: Bir EİH’yi, bir trafoyu, bir senkron grubu bir bara grubuna bağlayan irtibatların ve cihazların tümüne denir.

a) Transfer Fideri : Bir fiderin yerine geçebilen teçhizattır.
b) Kuplaj Fideri : Aynı gerilimdeki iki ana barayı birbirine bağlayan teçhizattır.
c) Transfer + Kuplaj Fideri: Transfer ya da kuplaj olarak kullanılabilen teçhizattır.

Enerji İletim Hattı (EİH): YG enerji iletiminde kullanılan havai hatlar ile güç kablolarından oluşan tesistir.

a) Müşterek Hatlar: Farklı gerilimli hatların aynı direkler üzerinde bulunduğu hatlardır.
b) Çok Devreli Hatlar: Aynı gerilimli birden fazla hattın aynı direk üzerinde bulunduğu hatlardır.
c) YG Kablosu: Enerji iletmeye yarayan ve üzeri izole edilmiş, genel anlamda yeraltında kullanılan iletkendir.

Enterkonneksiyon: İki veya daha fazla ülke elektrik sisteminin birbirine bağlanmasıdır.

Enterkonneksiyon Hattı: İki ülke elektrik sistemini birbirine bağlayan EİH’dir.

Kesici: Kısa devre dahil olmak üzere elektrik devrelerinde açma / kapama yapan teçhizattır.

a) Transfer Kesicisi: Bir fiderin kendi kesicisi yerine geçebilen ve ana barayı transfer baraya bağlayan kesicidir.
b) Kuplaj Kesicisi: İki ana baralı sistemlerde baraları birbirine bağlayan/ayıran kesicidir.

Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp, kapamak için kullanılan teçhizattır.

a) Hat Ayırıcısı : EİH’yi baraya bağlayan kesicinin hat tarafında bulunan ayırıcıdır.
b) Bara Ayırıcısı: EİH’yi veya trafoyu baraya bağlayan kesicinin bara tarafında bulunan ayırıcıdır.
c) Transfer Ayırıcısı : EİH’yi veya trafoyu transfer baraya bağlayan ayırıcıdır.
d) Kuplaj Ayırıcısı : İki ana baralı sistemlerde baraları birbirine bağlayan/ayıran kesicinin iki tarafındaki ayırıcılardır.
e) By-Pass Ayırıcısı: Tek baralı sistemde paralelindeki kesici kapalıyken açılıp kapatılabilen ayırıcıdır.
f) Bara Bölümleyici Ayırıcısı: Aynı gerilimdeki iki barayı birbirine bağlayan/ayıran ayırıcıdır.
g) Toprak Ayırıcısı: Gerilimsiz duruma getirilmiş elektrik devrelerini toprakla irtibatlamak için kullanılan ayırıcıdır.

Ototrafo: İletim Sisteminin farklı gerilim seviyeleri arasında geçişi sağlayan, primer sargının bir kısmının veya tamamının sekonder sargısı olarak da kullanıldığı ve her iki sargısı da aynı manyetik alanın etkisinde kalan teçhizattır.

Güç Trafosu: Elektrik enerjisinin frekansı sabit kalmak şartıyla gerilim ve akımın değerini belli oran dâhilinde değiştiren teçhizattır.

Parafudr: Elektrik sistemlerini aşırı gerilimlerden koruyan teçhizattır.

Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dâhilinde değiştirip, YG devresinden izole ederek koruma ve ölçü devrelerine veren teçhizattır.

Gerilim Trafosu: Gerilimi belli bir oran dâhilinde değiştirip, YG devresinden izole ederek koruma ve ölçme devrelerine veren teçhizattır.

Kaplin Kapasitör (Gerilim Bölücü): İletişim, koruma ve ölçüm için kullanılan teçhizatın EİH’ye bağlantısını sağlayan kondansatördür.

Şönt Kapasitör: Bağlı bulunduğu baranın gerilimini yükseltmek için kullanılan ve reaktif güç üreten kondansatör grubudur.

Seri Kapasitör: Uzun EİH’ye seri olarak bağlanan ve hattın empedansını küçültmek için kullanılan kondansatör grubudur.

Hat Tıkacı (Trep): Ayarlandığı frekans bandına karşı büyük empedans göstererek işaretin bara tarafına geçmesini engelleyen (hat tarafına yönlendirilmesini sağlayan) paralel rezonans devresidir.

Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, trafo veya baradan reaktif güç çeken (tüketen) ve gerilim düşürmek için kullanılan bobindir.

Röle: Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve düşük frekans gibi durumlarda kesicilere açma/kapama kumandası veren ve sinyal üreten cihazdır.

a) Zati Koruma Rölesi: Trafo, generatör ve reaktörü koruma amacı ile kullanılan rölelerin genel adıdır. (Diferansiyel, Bucholz, Kademe Bucholz, Termik Koruma, Basınç Ventili v.b.)
b) Yük Atma Rölesi: EİH’lerin ve/veya ototrafoların aşırı yüklenmesi durumunda röle koordinasyonunun sağlanması sonucu belirlenmiş güç trafolarını ve EİH’leri servis harici ettiren röledir.
c) Düşük Frekans Rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına düşmesi durumunda kademeli olarak sistemden yük atan röledir.
d) Mesafe Koruma Rölesi: EİH’lerdeki arızalarda akım ve gerilim bilgisini kullanarak empedanstaki değişime göre açmayı sağlayan röledir.
e) Tekrar Kapama Rölesi: EİH’lerdeki tek faz toprak arızalarında EİH’nin tekrar enerjilenmesini sağlamak için kesiciye kapama kumandası gönderen röledir.
f) Senkron Check Rölesi: Paralele girme ve ring kapatmalarda gerilimi, açı farkını ve frekansı karşılaştırarak sağlıklı kapama izni veren röledir.
g) Bara – Kesici Arıza Koruma Sistemi: 380 kV ve 154 kV baralarda oluşan arızalarda teçhizatı korumak için baraya ait tüm kesicileri ve bağlı merkezlerdeki ilgili kesicileri açtıran koruma sistemidir.
h) Genel Açma Rölesi: Trafo zati korumaları ve/veya bara diferansiyel röle çalışması halinde gerekli açmaları yaptıran ve kapatma devrelerini açan röledir.

Camper: Durdurucu ve nihayet direklerinde hattın devamını sağlayan iletken parçasıdır.

Serviste Olan Teçhizat: Amacına uygun çalışma durumunda olan teçhizattır.

Servis Dışı Teçhizat: Çeşitli sebeplerle (bakım, onarım, yedek, arıza v.b.) işletme dışı bırakılan teçhizattır.

Emre Amade Teçhizat: Servise girmeye hazır durumda bulunan teçhizattır.

Emre Amade Olmayan Teçhizat: Arıza, bakım, onarım, kontrol, test gibi nedenlerle servis dışı bulunan ve ihtiyaç anında servise alınamayan teçhizattır.

Manevra: Sistemin belirli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemlerdir.

Boşta Gerilim Altına Almak: Gerilimsiz halde bulunan bir teçhizatın topraklamalar ile irtibatını kestikten sonra ayırıcı ve kesicilerini kapatarak teçhizatı gerilimli hale getirmektir.

Enerjilemek: Gerilim altına alınmış olan bir teçhizatın açık olan ucundan gerekli ise senkronizasyon şartlarını sağlayarak enerji alan veya veren bir sistem ile irtibatının sağlanmasıdır.

Servise Almak: Normal manevralar neticesinde veya arızi nedenlerle sistemden ayrılmış bir teçhizatın veya sistem parçasının tekrar çalışır halde sisteme bağlanmasıdır.

Paralele Almak: Birbirinden ayrı olarak gerilimli halde bulunan iki sistem parçasını veya üniteyi senkronizasyon şartlarını sağladıktan sonra birbirine bağlama işlemidir.

Ringin Kapatılması: Herhangi bir nedenle açılmış olan ring devrenin açık uçları arasındaki gerilim farkını ve faz açısını kabul edilebilir bir değere getirdikten sonra birleştirme işlemidir.

Salınım: Türkiye Elektrik Enterkonnekte Sisteminde hat açmaları, bazı generatörlerin servisten çıkmasıyla veya büyük güçteki yük değişimleriyle regülatörlerin kararlı çalışma haline gelmediği ilk anda gücün kararsız bir şekilde santrallar arasında paylaşımı ve sürekli değişimidir.

Sistem Oturması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalmasıdır.

Servis Harici Etmek: Çalışır haldeki bir teçhizatın veya sistem parçasının, kesici ve ayırıcılarını açmak suretiyle enerjili sistemden ayrılmasıdır.

Teçhizatın Gerilimsiz Bırakılması: Teçhizatı gerilim verilebilen her kaynaktan gözle görülür bir şekilde ayırmak, kesici ve ayırıcıları açmak, kartlama yapmak ve uyarı levhaları koymaktır.

Topraklama Yapmak: Gerilimsiz hale getirilmiş teçhizatın toprak ayırıcısını kapatarak veya topraklama donanımı kullanılarak toprakla irtibatlandırılmasıdır.

Mahalli Topraklama Yapmak: Çalışma mahallinin güvenliği için uygun teçhizat ve yöntemle yapılan topraklamadır.

Primer Frekans Kontrolü: Sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki olarak ünite aktif gücünün hız regülatörü ile otomatik arttırılması veya azaltılması yoluyla sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesidir.

Sekonder Frekans Kontrolü: Sekonder frekans kontrolüne katılan üretim tesislerinin aktif güç çıkışının, MYTİM’den otomatik olarak gönderilen sinyaller ile arttırılarak veya düşürülerek sistem frekansının nominal değerine ve komşu ülke elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alış verişinin programlanan değerine getirilmesidir.

Reaktif Güç Kontrolü: Ünitelerin generatör veya senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sisteme reaktif güç vermesi veya sistemden reaktif güç çekmesi ile bağlı bulunduğu baranın gerilimini kontrol etmesi işlemidir.

Yük Alma: Bir dengeleme biriminin sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, üretimini artırarak ya da tüketimini azaltarak sisteme enerji satması durumunu ifade eder.

a) Yük Alma Talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük almaları için ilgili piyasa katılımcılarına Sistem İşletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimleri ifade eder.

b) Yük Alma Teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük almak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olacağı zaman gibi bilgileri içeren teklifleri ifade eder.

Yük Atma: Bir dengeleme biriminin Sistem İşletmecisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, üretimini azaltarak ya da tüketimini artırarak sistemden enerji alması durumunu ifade eder.

a) Yük Atma Talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük atmaları için ilgili piyasa katılımcılarına Sistem İşletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimleri ifade eder.
b) Yük Atma Teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük atmak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren teklifleri ifade eder.

Tek-Hat Şeması: Şebekenin belli bir kısmındaki bara, iletken, güç trafosu ve kompanzasyon teçhizatı gibi elemanların bağlantısını gösteren tek faz diyagramdır.

Tekel veya Monopol (Monopoly): Bir pazarda belirli bir ürün için piyasa katılımcısı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur.

Kartel (Cartel): Aynı üretim dalında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin aralarındaki rekabeti kaldırmak amacıyla yaptıkları anlaşma sonucu tekelci bir birlik oluşturulmasıdır.

İkili Anlaşma (Bilateral Agreement): Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları ifade etmektedir.

Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Agreement)

Al ya da Öde (Take or Pay): Al ya da öde yükümlülüğü sözleşmelerde yer alan yıllık miktarların belirli bir oranının ilgili dönemde alınmaması durumunda dahi ödemesinin yapılması zorunluluğudur. Doğal gaz sözleşmelerinde sıkça karşılaşılır. Satıcı lehine garanti altına almayı amaçlamaktadır. Arz-Talep dengesinin sağlıklı gerçekleşmesi ve mağduriyeti önlemek amacıyla, talep tahminlerinin sağlıklı yapılmasının önemi artmaktadır.

Force Majeure: Bir sözleşmenin, taraflarının denetimi, iradesi veya kontrolü dışında oluşan koşullar nedeniyle kısmen ya da tamamen uygulanamaması durumudur.  Anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı fes edilme şartlarını açıkça belirterek mücbir sebebleri açıklayan maddeye denir. Bu madde genellikle, savaşları, grevleri, doğal afetleri, yeni hükümet kararlarını, hükümet darbelerini, fors majör olarak belirtir. Böyle bir durumda sözleşmeyi uygulayamayan taraf bu uygulamama yüzünden sorumlu tutulamaz.

Tedarik: Bulmak sağlamak anlamına gelir.
Tedarik Zinciri (Supply Chain): Ürün veya hizmetlerin ürün yaşam döngü süreçlerini kapsayan ve hammadeden yola çıkıp son müşterinin eline ulaşana kadar geçen operasyonları, bilgi akışının, fiziksel dağıtımının ve alışverişinin bütününü içeren bir sistemdir.
Tedarikçi (Elektrik): Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

Proforma Fatura: İş sonunda kesilecek kesin satış faturasının (Ticari Faturanın) ön taslağıdır. Anlaşma safhasında bilgi verme amacını güden bir teklifname niteliğindeki faturadır.

Tahsisat: Bir kimseye, bir kuruluş ya da topluluğa ayrılmış para, ödenektir. Bu ödenek bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış paradır.

Atıl Kapasite (Idle Capacity): Bir üretim biriminde mevcut olup kullanılmayan kapasitedir. Atıl kapasitenin oluşmasının nedenleri arasında, hatalı piyasa araştırmacıları sonucu kurulmuş yüksek kapasiteler, talep yetersizlikleri, hammade teminindeki güçlükler olabilir.

Capex (Capital Expenditure): Sermaye harcaması

Opex (Operational Expenditure): İşletme Maliyeti

Amortisman: Duran varlıkların, aşınma yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider olarak yazılması gerekir. Ayrıca özel yapılandırılmış periyodik ödemeler üzerinden kredi amorti süreci olarak da bilinir.

Teminat Mektubu (Letter of Credit): Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi konularında, sözkonusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceinin bir mektupla taahhüt edildiği (üstlenme, garanti etme) kredi uygulamasıdır.

The oil and gas industry is usually divided into three major sectors: upstream, midstream and downstream.
Arama ve Üretim: The upstream oil sector is also commonly known as the exploration and production (E&P) sector.

Taşıma Depolama ve Toptan Piyasa: The midstream sector involves the transportation (by pipeline, rail, barge, or truck), storage, and wholesale marketing of crude or refined petroleum products.

The downstream sector commonly refers to the refining of petroleum crude oil and the processing and purifying of raw natural gas, as well as the marketing and distribution of products derived from crude oil and natural gas.

EPC (Engineering&Procurement&Construction): Mühendislik&Tedarik&İnşaat

Feed-in-Tariff (Tarife Garantisi, Sabit Fiyat Garantisi): Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek ve bu alanda yapılan yatırımlara hız kazandırmaya yönelik bir politikadır.

UTM (Universal Transversal Mercator): UTM Koordinatı 6 derecelik dilim esasına göre verilen koordinatları gösterir (ED 50 Datum kullanılıyor).
Dilim 35: 24 derece-27 derece-30 derece
Dilim 36: 30 derece-33 derece-36 derece
Dilim 37: 36 derece-39 derece-42 derece
Dilim 38: 42 derece-45 derece-48 derece
(Türkiye 26 derece-45 derece doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır.)

Utility Scale:

Ortalama Elektrik Tüketimi: Farklı iki kaynaktan alınan verilere göre; 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardına göre aylık elektrik tüketimi 230 kWh’tır, günlük elektrik tüketimi ise ortalama 9kWh olarak belirlenmiştir.

On Grid: (Şebeke Bağlantılı): ŞEbekeye aktarılan enerji sözkonusudur.
Off Grid: (Şebekeden Bağımsız): Kendi kendine yeten, şebekeye bağlantısı olmayan enerji tedariği sözkonusudur.

1 dönüm=1000 m^2=1 dekar(decare)
10 dönüm= 10000 m^2=1 hektar(hectare)

Elektrikte Tarifeler: Gündüz Tarifesi saat 06:00 – 17:00 saatleri arasında, Akşam Tarifesi (Puant Tarifesi) saat 17:00 – 22:00 saatleri arasında, Gece Tarifesi ise saat 22:00 – 06:00 saatleri arasındadır. Her üç zaman diliminde elektrik tüketim birim fiyatı farklıdır.

Alçak Gerilim (AG): 1000 Volt ya da 1000 Voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim (OG ve YG): Etkin değeri 1000 Voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. TEİAŞ sisteminde iletişim kolaylığı açısından 1000 – 36000 Volt arası Orta Gerilim olarak isimlendirilir.

EİH (Enerji İletim Hattı): YG enerji iletiminde kullanılan havai hatlar ile güç kablolarından oluşan tesistir.

Enterkonnekte Sistem: Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemi dahil olmak üzere tüm kullanıcı sistemlerinden oluşan elektrik ağıdır. Enterkonneksiyon: İki veya daha fazla ülke elektrik sistemini birbirine bağlayan EİH’dir.

Sistem İşletmecisi: Milli Yük Tevzi Merkezidir. (Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğüdür)
Piyasa İşletmecisi: PMUM. (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezidir)

Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini ifade eder.

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini ifade eder.

Elektronik (dijital) sayaçlar tükettiğiniz elektriğin hangi saatler arasında ne kadar tüketildiğini ölçmektedir.  Üç zamanlı tarifeyi seçmiş olan bir müşterinin tüketimi;

  • Gündüz (T1)      : 06:00 – 17:00
  • Puant (T2)          : 17:00 – 22:00
  • Gece (T3)           : 22:00 – 06:00

Müşterinin sayacının elektronik (dijital) sayaç olması üç zamanlı tarifede olduğu anlamına gelmez.

Sayacı mekanik olan müşterilerimiz üç zamanlı tarifeden faydalanabilmesi için sayacını elektronik sayaç ile değiştirmesi gerekmektedir.

Gündüz, Puant ve Gece birim fiyatları birbirinden farklıdır.

Gece zaman dilimi için uygulanan birim fiyat Gündüz ve Puant birim fiyatlarına göre oldukça düşüktür.

Puant zaman dilimi için uygulanan birim fiyat Gece ve Gündüz birim fiyatına göre yüksektir.

Müşteri yalnızca gündüz, yalnızca puant veya yalnızca gece tarifesinden faydalanamaz. Üç zamanlı tarifeye geçmiş bir müşterinin üç zaman dilimindeki tüketimleri ayrı ayrı hesaplanmak zorundadır.

Tek zamanlı tarifede toplam tüketim miktarı üzerinden (T0) tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Kaynak: http://cedas.com.tr

Matrah: Vergi borcunun hesaplanması için, vergi oranının tatbik edildiği ekonomik veya teknik miktar.

PTF, SGÖF: Sistem gün öncesi fiyatı (TL/MW, Günlük ortalama değer)

SMF: Sistem marjinal fiyatı (TL/MW, Günlük ortalama değer)

Hacim: Piyasa hacmi (MW, Günlük ortalama değer)

IA: ikili anlaşma miktarı (MW, Günlük ortalama değer)

YTP: Yük tahmin planı (MW, Günlük ortalama değer)

KGÜP: Kesinleşmiş günlük üretim planı (MW, Günlük ortalama değer)

Kaynak: http://www.enerjienstitusu.com

Tezgah Üstü Piyasa (OTC, Over The Counter): Herhangi bir organize borsaya sahip olmayan finansal piyasalar tezgâh üstü piyasa (OTC, Over The Counter) olarak adlandırılır. Bu piyasaların temel özelliği finansal ürün çeşitliliği ve bu ürünlerin özelliklerinin tümüyle sözleşmeye taraf kurum ya da kişilerce belirlenebilmesidir.

Kaynak: http://www.ki-kare.com

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik Enterkonnekte Sisteminde Uygulanacak Yük Tevzi İşletme Usulleri ve Arıza Halleri Yönergesi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: