İçeriğe geç →

Kategori: Enerji Üzerine Yazılarım

32) Rüzgar Enerjisi’nin Dünü (1998), Bugünü (2014) ve Yarını (2023)

Ülkemizde son dönemlerde sıkça gündeme gelen yenilenebilir enerji sistemlerinin elektrik enerjisi üretimi için kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar, 2023 hedeflerinin belirlenmesinden sonra tüm resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sektörle ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından da hızlandırılmıştır.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/5/2009 tarih ve 2009/11 sayılı Kararı ile yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının Türkiye Cumhuriyetinin 100. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında en az %30 düzeyinde olması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hedefinin dışında, 600 MW lık jeotermal potansiyelinin tamamının devreye alınması, güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin kullanılması uygulamasının yaygınlaştırılması ve rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20000 MW olması hedeflenmiştir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı bilgilendirme de Türkiye için yer seviyesinden 50 metre yükseklikte, 7,5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip bölgeler içerisinde kilometrekareye 5 MW gücünde RES kurulabileceği kabul edilmektedir. Bu bilgiler ışığında, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgar akış modeli kullanılarak üretilen rüzgar kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmaların ardından Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48000 MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1,30’una denk gelmektedir.

Türkiye’de şebekeye bağlı rüzgâr enerjisi ile ilk elektrik üretimi 1998 yılında başlamış ve 8,7 MW kurulu güç ile yıl tamamlanmıştır. Daha sonra ikinci yatırım olarak 2000 yılında 10,20 MW, üçüncü olarak 2003’te 1,20 MW devreye alınmıştır. 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 yıllarında herhangi bir yatırım yapılmamış, 2006 yılından itibaren ise bu yatırımlar ivme kazanmış ve hız kesmeden devam etmiştir. 2006 yılından sonra gerçekleşen önemli gelişmelerin kaynağı ise 10.05.2005 tarihinde yayınlanan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’dur.

Strateji belgesinin yayınlandığı yıl olan 2009’un sonunda kurulu güç 791,6 MW olarak tespit edilmiştir. 14 yılın sonunda yapılacak yatırımlarla bu rakamın yaklaşık 25 katına çıkarılması hedeflenmesi iddialı bir rakam olarak kabul edilmiş olsa bile, Türkiye potansiyeli düşünüldüğünde aslında bu rakamın rüzgar enerjisi potansiyelinin yarısından az bir değeri temsil ettiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Doğru bir yol haritası ile bu hedeflere ulaşılabilmenin mümkün kılınması için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

2014 Ocak ayı TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) İstatistik Raporu’na göre işletmedeki RES’lerin kurulu gücü 2958,45 MW, inşaat halindeki RES’lerin toplam gücü ise 980,90 MW olarak yayınlanmıştır. Bunun yanısıra EPDK’nın lisans sorgulama sayfasındaki verilere göre yürürlükte olan rüzgar lisanslarının toplam elektriksel kapasitesi 9717 MW civarındadır. Kısa bir süre önce yayınlanan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin verilerine göre Türkiye’nin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin geçen yıl yüzde 28 artışla 3000 MW ulaşmasıyla Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde Hollanda’yı geride bırakarak Avrupa’nın 10. büyüğü olmuştur. 24-30 Nisan 2015 tarihlerinde de hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı başvuruların kabul edileceği belirtilmiştir. Değerler ve çalışmalar göz önüne alındığında kurulu gücün hızla artması yatırımcılar için de örnek teşkil etmekte ve bu yatırımların yaygınlaşması için olanak sağlamaktadır.

Bu değerlerin hızla artarak öncelikli olarak 2023 hedeflerindeki değer olan 20000 MW’a, daha sonraki dönemlerde de tüm potansiyelin kullanılabileceği değerlere ulaşılması isteniyorsa, tüm sektör katılımcılarına büyük sorumluluklar düşüyor. Teşvik ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, mevzuat düzenlemeleri, bilinçli yatırım, gerekli altyapının sağlanması, lisans ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması gibi çalışmalar hedeflere ulaşmak için öncelikli atılması gereken adımları oluşturmaktadır.

Yorum Bırak

31) Serbest Tüketici Olma Yolunda Bilgilendirme

Serbest Tüketici Limiti’nin 30 Ocak 2014 Tarihli ve 28898 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kurul Kararı ile 4500 kWh/yıl değerine düşürülmesiyle birlikte aylık ortalama 133 lira harcaması olan aboneler serbest tüketici olabilecek. Limitteki bu düşüş ile birlikte 0 kWh/yıl (limitin ortadan kaldırılarak her tüketicinin serbest tüketici kategorisine ulaşması) hedefi için bir adım daha atıldı. 4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren ilk Serbest Tüketici yönetmeliğiyle bugüne kadarki süreçte bu limit aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi düşüş göstermiştir.

serbest-tketici-limiti-analiz

Kendi tedarikçisini seçme şansına sahip olan serbest tüketicilerin tedarikçilerini seçmeden önce bilmeleri gereken hususlar vardır. Yazımda, serbest tüketicileri bilgilendirme yönünde bu hususlardan bahsedeceğim. Kendi elektrik tedarikçisini seçmek isteyen bir tüketicinin ilk dikkat ettiği nokta tabi ki de en ucuz fiyatı hangi tedarikçinin sağladığıdır. Fakat sürekli, güvenilir ve kaliteli bir elektrik tedariği için fiyatın yanısıra göz önünde bulundurulması gereken noktalar vardır. Bilindiği üzere elektrik tarifeleri yapılırken farklı kullanımlara göre değişik elektrik tarife grupları oluşturulmuştur. Her bir tarifenin ayrı fiyatlandırması bulunmakla birlikte bu fiyatlar her 3 ayda bir EPDK tarafından yeniden düzenlenmektedir. Serbest Tüketici olarak indirimli elektrik alma, belirlenen bu tarife fiyatlarına uygulanan indirim oranında ucuza elektrik ihtiyacını karşılama anlamına gelir. Tüketiciler elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için bölgenin dağıtım firmasıyla çalışmaya devam edebilecekleri gibi, tedarikçi kategorisinde lisanslandırılmış firmalarla da anlaşabilirler. Tedarikçi ve tüketici arasındaki ticari ilişkinin temel çalışma mantığı şu şekildedir: Tüketimini karşılamak için tedarikçisini seçen tüketiciyle elektrik tedarikçisi arasında bir anlaşma sağlanır, tedarikçi tüketiciye elektriğini satar, dönem içerisinde sattığı elektriği faturalandırır ve tahsilatını gerçekleştirir. Piyasadaki uygulamalar yetkili kurumların kontrolü altındadır ama tedarikçi ile tüketici arasındaki fiyat anlaşması, faturalar veya sözleşmeler bu iki taraf arasında gerçekleşir. Elektrik somut olarak alınıp satılan bir varlık olmadığı için bunu bir hizmet satışı olarak düşünebiliriz, bu yüzden de fiyatın yanısıra hizmetin kalitesi unutulmamalıdır. Tüketici hizmet kalitesi işin içine girdiği zaman çekimser davranıp, tedarikçisini değiştirmemeyi tercih eder çünkü kafasındaki soru işaretlerinden dolayı önyargılı davranmaktadır. Tüketiciyi bu duruma sürükleyen birkaç konuya değineceğim.

– Mevzuat gereği serbest veya serbest olmayan tüketicilerin her ikisininde elektrik sayaçları bağlı oldukları dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunmakta ve bu dağıtım firması tarafından okunmaktadır. Okunan bu değeler ve bilgiler “Sayaç Okuma Tutanağı” ile tüketicilere teslim edilmektedir. Bu bilgiler online olarak da sisteme girilmektedir. Sayaç verilerini alan elektrik tedarikçileri serbest tüketiciyle yaptıkları anlaşmaya göre faturalandırmalarını gerçekleştirmektedir. Serbest tüketiciler de bu fatura tutarını tedarikçileriyle yaptıkları anlaşmaya göre ödemektedirler. Burdan da anlaşılacağı üzere sayaç okuma işlemi serbest tüketici veya serbest olmayan tüketici için aynıdır.

Elektrik dağıtımı elektriğin son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Bir dağıtım sisteminin şebekesi elektriği iletim sisteminden tüketiciye ulaştırır. Örnek olarak, şebeke; trafo merkezleri, orta gerilim hatları, dağıtım merkezleri, dağıtım transformatörleri, alçak gerilim dağıtım hatları ve bazen ölçü devrelerini kapsar. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1) Serbest tüketici konumuna geçişte, kullanılan elektriğin dağıtımı, kalitesi, bağlantı yeri, dağıtım şirketi değişmez bu yüzden serbest tüketici olmuş bir kullanıcı elektrikte meydana gelebilecek elektrik kesintisi, voltaj düşüklüğü, dağıtım aksaklıklarının veya arızalarının tedarikçisinden kaynaklandığını düşünmemelidir. Çünkü kullanılan elektrik dağıtım sistemi serbest olmayandan serbest olan tüketici konumuna geçişte aynı kalmaktadır.

– Yukarda şu hususu belirtmiştik: Serbest Tüketici olarak indirimli elektrik alma, belirlenen bu tarife fiyatlarına uygulanan indirim oranında ucuza elektrik ihtiyacını karşılama anlamına gelir. Bu yüzden İndirim birim fiyata uygulanır, faturada belirlenen diğer fiyat bileşenlerine (KDV, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı, Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp Bedeli, Enerji Fonu) sabit değerli olanlarda indirim söz konusu değildir.

– Yıl içerisinde veya gün içerisinde tüketim miktarı değişik nedenlerden dolayı tüketiciler arasında  farklılık göstermektedir. Serbest tüketici olup tedarikçi seçme süreci başlayınca, tedarikçiler yüksek indirim oranıyla daha kaliteli bir hizmet sunabilmek ve müşteriyi portföylerine dahil etmek için eski dönem tüketim verilerini bilmek isterler. Ancak, tüketimin fatura tutarı yerine kWh değeri önemlidir. Çünkü sürekli değişen tarife değerleri yerine tüketilen enerji miktarının bilinmesi tedarikçinin yıllık planlaması ve müşterisine daha uygun koşullar sunabilmesi için önemlidir.

Elektrik sisteminin özelleştirmelerle birlikte gelişiminin hızlanmasıyla birlikte piyasa katılımcıları arasında farklı bağlantılar öne çıkmaya başladı. Serbest tüketici ve Tedarikçi de bu ikili çalışmalardan birini oluşturmaktadır. İndirimli elektrik tedariğini oluşturan bu iki tarafın yanısıra, bu aşamada yetkili Resmi Kurumlar ve özelleştirmelerin ardından özel sektörü temsil eden dağıtım firmaları diğer katılımcıları oluşturmaktadır. Bütün katılımcılar için düzenlemeler ve kontrollerin devamı sağlanmakta koşullara uyum sağlaması için sürekli bir çalışma yürütülmektedir. Unutulmamalıdır ki tedarikçi ve serbest tüketiciyi bir arada tutan bağlayıcı etmen de yapılan sözleşmedir. Sözleşmenin bütün maddeleri titizlikle incelenmeli  iki taraf için de verimli anlaşma sağlanmalıdır.

Yorum Bırak

30) Güneş Enerjisinde Yerli Ürünlerin Kullanımının Etkisi

14 Haziran 2012 tarihli ve 28323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kurul Kararı’na göre toplam kurulu gücü 600 (altıyüz) MW olacak ilk güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için üretim lisansı başvurularının 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında alınmasına karar verilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi sayfasında yayınladığı geçmiş dönemlere ait kurlara bakılırsa

14 Haziran 2012 için (Kurul Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi)

2012

14 Haziran 2013 için (Lisans Başvurularının alınması için son tarih)

2013

31 Ocak 2014 için (Bugünkü değerlendirmeler için en güncel iş gününe ait veri)

2014

Kararın alındığı tarihte yatırım yapmayı planlayan biri için yatırım maliyeti olarak anahtar teslim sistem 1200 Euro/kWp ile 1300 Euro/kWp olarak belirleyelim. Bu fiyat son dönemler için baz alınabilecek sabit sistemin kurulum birim fiyat tahminidir (Kaynak: http://www.teqen.com/ ). Güneş enerjisinin yatırım maliyetlerinin gün geçtikçe düştüğü varsayıldığında bu birim maliyetin geçmiş 2 yıl için daha yüksek olması anlamına geliyor (Kaynak: http://www.enerjigazetesi.com/2013-de-gunes-yili-olacak/). Ancak analizde amaç döviz ile yapılan kurulumun birim maliyetinin TL karşılığındaki yatırımcıya olan zararı olduğundan; birim maliyetin daha yüksek olması demek yapılan bu analizde hesaplanacak zararın minimum seviyede tutulduğunu gösterir. Bu yatırımcı için en iyi şartlarda bile ettiği zararın ne kadar fazla olduğunu ifade etmektedir.

-Kararın yayınlandığı tarih için 1 MW = 1000 kW yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcının hazırladığı fizibilitelerde toplam tutar 1000 kWp * 1300 Euro/kWp * 2.2804 TL/Euro = 2 964 520 TL’dir.

-Lisans için başvuru yapacağı son gün hesapladığı tutar 1000 kWp * 1300 Euro/kWp * 2.4696 TL/Euro = 3 210 480 TL’dir.

-Bugün için lisansın verildiği kesinleştirilse ve yatırımcı kurulum için anlaşmaya varsa 1000 kWp * 1300 Euro/kWp * 3.0782 TL/Euro = 4 001 660 TL’dir.

Her geçen gün pazar payında ilerlemesi için çeşitli çalışmalar yapılan Güneş Enerjisi yatırımları için yabancı ürün kullanımından kaynaklı kur farkından bile zarar büyük oluyor.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus ise YEKDEM kapsamında alım garantisinin birim fiyatıdır. Bilindiği üzere YEKDEM kapsamında gerekli başvurular yapılırsa güneş enerjisine dayalı üretilen elektriği 10 yıl süreliğine 13.3 Cent (Dolar) / kWh olarak alım garantisi mevcuttur. Burda satın almanın dolar biriminden yapılması üretici için büyük bir avantajdır. Çünkü bu süre zarfında dolar için kurdaki artış aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.

14 Haziran 2012 için (Kurul Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi)

2012 2

14 Haziran 2013 için (Lisans Başvurularının alınması için son tarih)

2013 2

31 Ocak 2014 için (Bugünkü değerlendirmeler için en güncel iş gününe ait veri)

2014 2

Yatırımcının kur farkından etkilenmemesi için çözümün kaynağı “YERLİ PANEL ÜRETİMİ”. Çünkü temelde iki önemli husus bu çözümü destekliyor. Bunlardan ilki yerli üretimde kur farkının en aza indirilebileceğidir. Yerli üretim yapan üreticiden tedariği tamamlanan ürünlerin satın alımlarının TL cinsinden yapılması yatırımcı için avantaj sağlamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus şu ki: Yerli panel üreticisinin üretim sırasında kullandığı malzemelerin de yerli firmalardan sağlanması veya bu yönde yatırımların desteklenmesidir. Ancak %100’e yakını yerli malzemeden üretilebilecek bir ürün bu piyasaya katkı sağlar. Güneş enerjisi santrali için gerekli malzemelerin ithal edilmesi ve bu ürünlerin entegrasyonu ile kur farkının etkisi ortadan kaldırılamaz. Yerli panel üretiminin çözüm olmasını destekleyen ikinci husus ise YEKDEM kapsamında gerçekleştirilen alım garantisinin 13.3 Cent (Dolar) / kWh değerinden 20 Cent (Dolar) / kWh değerine yükseltilmesidir. Yekdem kapsamında, üretim tesislerinde yerli malzemelerin kullanılacağı sistemlere daha yüksek birim fiyattan alım garantisinin sağlanması üretici için büyük fırsattır.

Yazımın sonuna yaklaşırken, belirtmek istediğim önemli bir nokta sadece üretilen enerjiye olan desteğin değil, yerli panel üreticisine olan desteğin de arttırılmasıdır. Temelinde güneş enerjisi verilerine göre yapılmış bir analiz olmasına rağmen bunun diğer tüm enerji üretim sistemleri için de geçerli olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Yorum Bırak

29) Elektrik Faturası

Elektrik piyasası son dönemlerde lisanslı-lisansız üretim, dağıtım alanındaki özelleştirmeler, toptan ve perakende satış firmalarının artışı ve en önemlisi Enerji Borsası kurulumunun hız kazanması ile birlikte büyük gelişim sürecine girmiştir. Serbest Tüketici limitindeki düşüş ile piyasadaki elektrik tedarikçileri ve pazar arayışları da elektrik piyasasının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Üretimde, tüketimde veya diğer işlem basamaklarında, piyasa katılımcılarının ilgilendiği en önemli husus elektrik fiyatının belirlenmesidir. Türkiye’de nüfusun büyük bir kısmı son tüketici kısmını oluşturduğundan elektrik fiyatı dendiği zaman tüketici kendisine ulaşan elektrik faturasını göz önünde bulundurmaktadır. Elektrik tüketicilerinin çoğu eline ulaşan aylık bildirimde faturanın sadece son kısmındaki ödenecek tutar ile ilgilenir. Oysa bu değere ulaşana kadar fiyata farklı bileşenler dahil olmaktadır. Piyasa temelde iki fiyatta incelenebilir. EPDK tarafından düzenlenen perakende satış (aktif enerji) fiyatı sadece görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifelerle enerji satın alan tüketiciler için belirlenmektedir. İkili anlaşmalarla piyasadaki tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketiciler için ise enerji fiyatları EPDK tarafından düzenlenmemektedir. Aşağıda serbest olmayan tüketicilerden yani görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifelerden bahsedeceğim.

Bilindiği üzere elektrik tarifeleri yapılırken farklı kullanımlara göre değişik elektrik tarife grupları oluşturulmuştur. Her bir tarifenin ayrı fiyatlandırması bulunmakla birlikte bu fiyatlar her 3 ayda bir EPDK tarafından yeniden düzenlenmektedir. Elektrik tarife gruplarının belirlenmesindeki kıstaslardan biri tek zamanlı veya çok zamanlı olarak ayrılmasıdır. Tek zamanlı tarifede günün her bir saatinde kullanılan elektrik enerjisi için aynı bedel uygulanırken çok zamanlı tarifede gece, gündüz ve puant zaman dilimleri için farklı bedeller uygulanmaktadır. Gece zaman dilimi 22:00-06:00 saatlerini, gündüz zaman dilimi 06:00-17:00 saatlerini ve puant zaman dilimi 17:00-22:00 saatlerini içermektedir. Bunun dışında gerilim hatlarına bağlantı şekilleri; sanayi kuruluşu, ticarethane, mesken veya özel durumlara göre fiyatlar belirlenmiştir. Her üç ayda bir yayınlanan elektrik tarife fiyatlarına EPDK’nın aşağıdaki belirttiğim adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133

Elektrik faturasını incelemeye başlarsak faturada dikkat edilecek ilk husus da yukarıda belirttiğimiz müşteri grubunun tanımlamasıdır. Farklı tüketici grupları için belirlenmiş birim fiyat bulunmaktadır. “Aktif Enerji” olarak belirtilmiş kolonun son endeks ve ilk endeks arasındaki farktan tespit edilen tüketim miktarımız bu birim fiyat ile çarpılmaktadır (Şebekeden çekilen güç aktif, reaktif ve görünür güç olmak üzere üçe ayrılır. Reaktif güç ise endüktif ve kapasitif güç olarak ikiyi ayrılır. “Reaktif Enerji Bedeli:” Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için “işletmeler” ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde Usul ve Esasların ilgili maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir). Bu birim fiyat kayıp kaçağın dahil edilmiş olduğu fiyattır. Kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir. Tüketim miktarı ve bu birim fiyatın çarpılmasıyla “Tüketim Tutarı” hesaplanmaktadır. Daha sonra bu fiyata

-Dağıtım Birim Fiyatı * Tüketim Miktarı
Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

-Perakende Satış Hizmet Bedeli * Tüketim Miktarı
Perakende satış hizmeti kapsamı, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan, faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Perakende satış hizmeti fiyatı perakende satış hizmeti maliyetini yansıtan bir fiyattır.
Perakende satış hizmeti gelir gereksinimi; söz konusu faaliyete ilişkin düzenlemeye esas net yatırım harcamasının itfa tutarı, faturalama ve tahsilat giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri, müşteri hizmetlerine ilişkin giderler, perakende satış ve hizmete ilişkin diğer işletme giderleri, düzenleme giderleri payı, faaliyet giderleri payı, olağan ve olağan dışı giderler payından faaliyet ile ilgili diğer gelirler payı ve olağandışı gelirler payının düşülmesi suretiyle bulunan düzenlemeye esas net işletme gideri, ve amortisman itfa süresi farkı vergi tutarından oluşmaktadır.

-Sayaç Okuma Birim Fiyatı * Tüketim Miktarı
Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir bedeldir. Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına belirlenmektedir.

-İletim Sistemi Kullanım Birim Fiyatı * Tüketim Miktarı
Dağıtım sistemi kullanıcılarına tahakkuk ettirilen iletim bedeli TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere fatura edilen iletim tarife tutarının karşılanması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan birim fiyattır.

eklenmektedir. Son olarak da

Kayıplı Tüketim Bedeli (Tüketim Tutarı) * Elektrik Enerjisi Fonu
Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.” şeklindedir. Halihazırda enerji fonunun oranı %1”dir.

Kayıplı Tüketim Bedeli (Tüketim Tutarı) * TRT Payı Oranı
Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Kayıplı Tüketim Bedeli (Tüketim Tutarı) * Belediye Tüketim Vergisi Oranı
Belediye Tüketim Vergisinin belirlenmesi EPDK’nın görevleri arasında yer almayıp EPDK tarafından düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon ve vergiler ilgili şirket tarafından bu tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.

eklenmektedir.

Daha sonra bu toplam “KDV Matrahı” olarak belirlenmekte, ve %18 KDV oranı bu tutar üzerinden hesaplanarak “Toplam Fatura Tutarı” yani son tüketicinin ödeme yapması gereken tutar hesaplanmaktadır.

Kaynak: http://www.epdk.gov.tr/index.php/epdk-sss?id=212

Yorum Bırak

28) 81 İl HES Sayıları ve Analizi

Ülkemizde akarsuların yoğunluğu, akarsuların eğimlerinin fazla olması, ortalama yükseltinin 1132 metre olması, 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin %55.5’ini kapsaması, arazilerin %64’ünün eğiminin %12’nin üzerinde olması temel topoğrafik yapı ve hidrolojik şartlar hidroelektrik enerji üretimi açısından avantaj sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla ülkemizde ilk ve en çok yenilenebilir enerji yatırımı hidroelektrikte gerçekleşmiştir. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh olarak ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl’dır. Bu potansiyelin kurulu güçteki ve üretimdeki payı Ocak 2013 itibariyle aşağıdaki gibidir.

GrafikPastasi201308EPDK’nın resmi sayfasında yayınlanan Elektrik Üretim Tesisleri (Santral) Yatırımları ve İlerleme Durumları verilerinde il il HES sayılarının tespiti için aşağıdaki çalışmayı yaptım. Bu verilere bakıldığında ülkemizde hiç enerji santrali bulunmayan il olarak Kilis görünmektedir. Bunun yanısıra 11 ilimizde (Kilis dahil) HES yatırımı görülmemektedir. İlginç bir nokta ise bu şehirlerden ikisi Türkiye’nin 3 büyük şehri olarak kabul edilen İstanbul ve İzmir’dir. Tam 14 ilimizde de santral yatırımlarının tamamını HES’ler oluşturmaktadır. 59 HES yatırımı ile Trabzon lider şehir konumundadır. HES yatırımlarının sayıca çoğunluğunu da Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimiz üstlenmiştir. İl il HES yatırım miktarlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Adsiz

Kaynak:

http://www2.epdk.org.tr/data/

http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/h_turkiye_potansiyel.aspx

http://www.oryaenerji.com.tr/turkiye_ve_hesler.aspx

Yorum Bırak

27) Ocak 2013 – Temmuz 2013 “Türbin Üreticilerinin Türkiye’de Bölgelere Göre Pazar Payları” Karşılaştırması

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin hazırladığı, Türkiye’de İşletmede, İnşa Halinde ve Lisanslı Rüzgar Santrallerini gösteren Temmuz 2013 güncel tarihli atlas ile Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporundaki verilere göre daha önceden 20.yazımda yaptığım analizin güncel halini ve bu iki dönem arasındaki karşılaştırmayı aşağıda yayınlıyorum. Bu verilere göre Akdeniz’de GE Energy, Ege’de Enercon, Marmara’da Vestas yeni yatırımlarıyla birlikte liderliklerini sürdürüyorlar. Bu 6 aylık süre zarfında İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde yeni işletmeler eklenmediği için Vestas ve Karadeniz Bölgeleri’nde sırasıyla liderliklerini koruyorlar. İşletmedeki ilk RES’ine kavuşan Sinovel firması ve Siemens ise Ege Bölgesi’ne hareket kazandırdılar. RES için en çok tercih edilen bölge olarak Ege liderliğini koruyor.

RESyeni3

Yorum Bırak

26) Ocak 2013 – Temmuz 2013 “Türbin Üreticilerinin Türkiye’de İşletmedeki Rüzgar Santrallerindeki Payları” Karşılaştırması

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin hazırladığı, Türkiye’de İşletmede, İnşa Halinde ve Lisanslı Rüzgar Santrallerini gösteren Temmuz 2013 güncel tarihli atlas ile Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporundaki verilere göre daha önceden 19.yazımda yaptığım analizin güncel halini ve bu iki dönem arasındaki karşılaştırmayı aşağıda yayınlıyorum. Bu verilere göre Ocak 2013’teki ilk 5 firma liderliklerini ve sıralarını korudu, son 3 firma ise herhangi yeni bir yatırımda bulunmadı. Bunun yanısıra daha önce yatırımı olmayan Sinovel firması 54 MW lık Uşak RES’i devreye alarak listeye girdi ve 6.sırada yerini aldı. Lider Vestas 76 MW kurulu güç artışıyla liderliğini korudu.

RESyeni2

Türeb Temmuz 2013 verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tureb.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=223:turkiye-ruzgar-santralleri-atlasi-tursat-20132-a-turkiye-ruzgar-enerjisi-istatistik-raporu-temmuz-2013&catid=60:tureb-duyurulari&Itemid=72

Yorum Bırak

25) Türkiye RES Durum Analizi (Ocak 2013-Temmuz 2013)

Daha önceden 19. ve 20. yazılarımda paylaştığım analizlerin verileri, TÜREB’in 2013 için yayınladığı ilk raporun ve atlasın verileriydi (Ocak 2013). TÜREB Temmuz 2013 itibariyle yarıyıl raporunu (mid-term report) yayınladı. Temmuz 2013 raporuna göre işletmeye alınan yeni kurulu güç 307 MW. İşletmedeki bu RES’lerin arasında benim staj yaptığım firmanın o dönemde çalışmalarını sürdürdüğü 27 MW’lık Yeni Belen Enerji Elektrik Üretim’in Şenbük RES’i de var. Kapasite arttırımları ve yeni RES’lerin listesi aşağıdaki gibidir.

RESyeni1

Bu tablodan da görüldüğü gibi Ocak 2013 raporuna göre işletmedeki RES 2312.15 MW’tan Temmuz 2013 itibariyle 2619.15 MW değerine ulaşmıştır.

Yorum Bırak

24) Serbest Tüketici ve Limitleri

“Serbest tüketici olarak tedarikçilerden elektrik enerjisi temin etmeniz halinde, tedarikçiler size halihazırda elektrik almakta olduğunuz kurumla olan tarifeniz üzerinden belli bir oranda indirim yapar. Elektrik tüketiminiz incelenerek size özel bir indirim oranı belirlenir. Bu indirim oranını içeren sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren mevcut tarifeleriniz üzerinden anlaşmış olduğunuz indirim oranı kadar indirimli fiyattan elektrik almaya başlarsınız.”

Kaynak: http://www.serbesttuketici.com/

Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Serbest tüketici limiti: Her yılın 31 Ocak tarihine kadar Kurul tarafından belirlenerek yayımlanan elektrik enerjisi miktarını ifade eder.

Elektrik Piyasasında Serbest Tüketicilik İşlemleri Yol Haritası

SerbestTuketiciyolharitasi

Kaynak: http://www.epdk.gov.tr/

Yıllara Göre Serbest Tüketici Limitleri

Serbest Tketici Limiti Analiz

Yorum Bırak

22) Hidroelektrik Santraller Kurulu Güç-Yıllık Üretim Analizi

Firmalar, kendi hidroelektrik santralleri ile ilgili bilgiler yayınlarken, farklı terimlerden bahsederler. Bunların en önemlilerinden ikisi kurulu güç ve yıllık üretilen enerjileridir. Kurulu güçler genellikle Mega Watt (MW) cinsinden ifade edilirken, yıllı üretim genellikle Giga Watt Hour (GWh) cinsinden verilmektedir. Ülkemizdeki hidroelektrik potansiyel gözönüne alındığında farklı bölgelerdeki HESler için kurulu güç ve yıllık üretim arasında bir oran, bir katsayı hesaplanmak istense yukarıda verilen birimler cinsinden bir tablo aşağıdaki şekilde oluşturulabilir. Tabloda farklı firmalara ait 50 HES in kurulu güçleri (MW) yıllık üretilen enerji miktarları (GWh) ve bunların oranlanmasıyla elde edilen katsayı verilmiştir. Bu katsayılar yaklaşık olarak 2.5 ile 5.5 arasında değişmektedir. 50 Santral için hesaplanan katsayıların ortalaması ise görüldüğü gibi 3.56 civarındadır. Zaten santrallerin çoğunda değerler bu civarda çıkmaktadır. Bu santrallerin içinde baraj tipi, akarsu tipi santraller karışık olarak bulunmaktadır. Santraller belli bir bölgeye ait değil Türkiye’nin farklı yörelerinden seçilmiştir. Daha detaylı analizlerle baraj tipi, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak daha net rakamlar elde edilebilir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere farklı boyutlardaki 50 santral için analiz yapılmıştır. Bu analizin daha detaylısı için güncel verilere göre Türkiye’de lisansı geçerli tüm HES’lerin kurulu güç ve yıllık üretimleri verilerinin analiz çalışmasına devam ediyorum. Bu çalışmamla ilgili bilgilenmek için lütfen iletişime geçiniz.

Analiz

Değerler firmaların kendi sayfalarında alınmıştır. Bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce profesyonel bir danışmana başvurup detaylı fizibilite çalışması yaptırılması gerekmektedir.

Yorum Bırak